Voorwaarden

Definities.

Goedkoopnaarschiphol.nl: Goedkoopnaarschiphol.nl is een dienstverlenend internetplatform. Goedkoopnaarschiphol.nl probeert vraag en aanbod in de Schipholtaxi markt bij elkaar te brengen.

Goedkoopnaarschiphol.nl: Website waar consumenten en bedrijven online en tegen een vaste prijs een taxi kunnen boeken.

Taxibedrijf: Taxibedrijven die deelnemen aan het platform Goedkoopnaarschiphol.nl en beoordeeld zijn op betrouwbaarheid door kopers van diensten op Goedkoopnaarschiphol.nl.

Gebruiker: Consumenten en bedrijven die online en tegen een vaste prijs een taxi kunnen boeken.

2. Goedkoopnaarschiphol.nl.

 2.1 Gebruik van Goedkoopnaarschiphol.nl:

 • Het is uitdrukkelijk verboden Goedkoopnaarschiphol.nl te gebruiken op een andere wijze als is beschreven op de website Goedkoopnaarschiphol.nl.
 • Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geboekte taxirit overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
 • Taxibedrijf dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem aangeboden dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Goedkoopnaarschiphol.nl is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die worden aangeboden door taxibedrijf, noch is Goedkoopnaarschiphol.nl verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijke toelaatbaarheid van producten of diensten die worden aangeboden.

2.2 Intellectueel eigendom:

 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites van Goedkoopnaarschiphol.nl, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij Goedkoopnaarschiphol.nl, respectievelijk haar licentiegevers of taxibedrijf.
 • Het is derden verboden om Goedkoopnaarschiphol.nl te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen behoudens het downloaden en bekijken van Goedkoopnaarschiphol.nl voor eigen prive gebruik.

2.3 Afsluiting ritopdracht/annuleren:

 • Als reiziger een taxi middels de website heeft besteld, door middel van het ingeven van de postcode, huisnummer en aantal personen en vervolgens de overige gegevens invult en tenslotte het formulier verzend, dan is de aanvraag de definitief en worden de rit(ten) ingepland en uitgevoerd. Mocht de reiziger geen overzicht en/of bevestiging per email hebben ontvangen dan dient deze meteen Goedkoopnaarschiphol.nl te bellen i.v.m. controle bestelling en emailadres.
 • Reiziger/Opdrachtgever is gerechtigd de tevoren afgesloten Vervoersovereenkomst met tevoren overeengekomen ritprijs door middel van mondelinge, aan een medewerker van Goedkoopnaarschiphol.nl of per e-mail te annuleren.
 • Een annulering geldt alleen als deze op tijd door Goedkoopnaarschiphol.nl is ontvangen en/of bevestigd en voldoet aan het onder A genoemde.
 • Als de annulering hieraan niet voldoet, geldt vanzelfsprekend het onder B genoemde.
 • A. indien de annulering plaatsvindt 24 uur voor aanvang van het vervoer is Reiziger/ Opdrachtgever aan de vervoerder niets verschuldigd.
 • B. indien de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor aanvang van het vervoer is Reiziger/ Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd: de volledig overeengekomen ritprijs.

2.4 Geschillen:

 • Een geschil tussen koper en taxibedrijf inzake de (tentiele) overeenkomst dient taxibedrijf op te lossen. Goedkoopnaarschiphol.nl is uitdrukkelijk geen partij in dit geschil.
 • Goedkoopnaarschiphol.nl heeft de mogelijkheid tot uitsluiting van het account indien er betalingsgeschillen zijn tussen taxibedrijf en koper(s) en/of er negatieve beoordelingen zijn inzake de betrouwbaarheid van taxibedrijf en  of gebruiker.

2.5 Verwijzingen:

 • Goedkoopnaarschiphol.nl bevat verwijzingen naar websites van derden. Goedkoopnaarschiphol.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bij gebruik van deze websites zijn de algemene voorwaarden van deze sites van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.6 Beveiliging:

 • Goedkoopnaarschiphol.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand der techniek.

2.7 Aansprakelijkheid:

 • Goedkoopnaarschiphol.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op eniger wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Goedkoopnaarschiphol.nl.
 • Goedkoopnaarschiphol.nl is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op eniger wijze voortvloeien uit handelingen door derden verricht, de onmogelijkheid om Goedkoopnaarschiphol.nl te gebruiken, onrechtmatig gebruik van Goedkoopnaarschiphol.nl door een derde en handelingen van derden, nadat een ritopdracht tot stand is gekomen door gebruikmaking van Goedkoopnaarschiphol.nl zowel per internet als bestelling middels de telefoon.
 • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Goedkoopnaarschiphol.nl of haar ondergeschikten met betrekking tot Goedkoopnaarschiphol.nl.
 • Goedkoopnaarschiphol.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Goedkoopnaarschiphol.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht, of door andere omstandigheden in de ruimste zin van het woord die niet te overzien of buiten het bereik van zowel Goedkoopnaarschiphol.nl en/of de chauffeur zijn.
 • De aansprakelijkheid van Goedkoopnaarschiphol.nl voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige weergave van ritopdrachten is beperkt tot het bedrag dat wordt berekend voor dienstverlening van Goedkoopnaarschiphol.nl.
 • Goedkoopnaarschiphol.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade zoals parkeergelden, vliegtickets, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens, alles in de ruimste zin van het woord.

2.8 Uitsluiting:

 • Goedkoopnaarschiphol.nl behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van Goedkoopnaarschiphol.nl, indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met wet, openbare orde, goede zeden en onderhavige algemene voorwaarden, en onverminderd het recht van Goedkoopnaarschiphol.nl om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

2.9 Diversen:

 • Indien en voor zover enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden door Goedkoopnaarschiphol.nl worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op Goedkoopnaarschiphol.nl. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.