Privacy Policy

Inleiding.

Goedkoopnaarschiphol.NL,  gevestigd aan Nicolaas Beetsstraat 142 2hg. Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Goedkoopnaarschiphol.nl respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. We publiceren deze Privacy Verklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en de wijze waarop dit door ons wordt uitgevoerd.

Het doel van deze Privacy Verklaring is tweeledig:

 1. Het beschrijven van de wijze waarop wij gegevens van bezoekers van door Goedkoopnaarschiphol.nl ontwikkelde, beheerde en geexploiteerde websites registreren, bewaren en verwerken;
 2. Het beschrijven van de wijze waarop wordt omgegaan met de persoonsgegevens van klanten en opdrachtgevers van Goedkoopnaarschiphol.nl.

Op de levering van alle diensten van Goedkoopnaarschiphol.nl zijn onze Algemene voorwaarden, alsmede het Nederlands recht, van toepassing.
Goedkoopnaarschiphol.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Privacy verklaring voor website bezoekers.

De volgende informatie is van toepassing op het bezoeken van de website van Goedkoopnaarschiphol.nl, alle andere internetsites die door Goedkoopnaarschiphol.nl worden beheerd of geëxploiteerd, websites van klanten en/of websites die gebruik maken van door Goedkoopnaarschiphol.nl ontwikkelde software.

Persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming in geen geval persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals klikgedrag, het type browser dat u gebruikt of met welke provider u contact zoekt met het internet.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u een taxi of taxi-busje wilt bestellen. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Delen van persoonsgegevens met derden

Goedkoopnaarschiphol.NL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Goedkoopnaarschiphol.NL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goedkoopnaarschiphol.NL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • Tijden
 • Vluchtgegevens
 • Luchthaven
 • E-mailadres
 • IP-adres

 

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Goedkoopnaarschiphol.NL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om onze diensten aan u te kunnen leveren
 • Goedkoopnaarschiphol.NL analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Goedkoopnaarschiphol.NL volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Goedkoopnaarschiphol.NL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Goedkoopnaarschiphol.NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Goedkoopnaarschiphol.NL) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Goedkoopnaarschiphol.NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, datum, tijden en vluchtgegevens: :  2 jaar reden:  om dienstverlening te kunnen uitvoeren en voor klanten die opnieuw willen bestellen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Goedkoopnaarschiphol.NL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Goedkoopnaarschiphol.NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevensbeveiliging.

Goedkoopnaarschiphol.nl maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Goedkoopnaarschiphol.NL gebruikt een SSL verbinding waarmee onze website en uitgaande e-mail is beveiligd. Op onze hardware gebruiken wij een virusscanner en maken gebruik van wachtwoorden.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van het wereldwijde web kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via het internet niet altijd voor 100% garanderen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Cookies.

Goedkoopnaarschiphol.nl maakt gebruik Google Analytics welke cookies gebruiken. Hiermee meten wij de activiteiten op onze website en verzamelen gegevens over uw surfgedrag. Al deze gegevens zijn geen persoonsgegevens.

Links naar andere websites.

Onze internetpagina’s bevatten vaak links naar andere websites. Goedkoopnaarschiphol.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Goedkoopnaarschiphol.nl vallen.

Privacy verklaring voor klanten en opdrachtgevers.

De volgende informatie heeft betrekking op de levering van diensten, zoals het bestellen van een taxi of taxi-busje, aan opdrachtgevers van Goedkoopnaarschiphol.nl.
Verstrekking van persoonsgegevens
Voor de levering van diensten voegen wij uw persoonsgegevens toe aan ons klantenbestand. Deze gegevens worden door u verstrekt bij het aanvragen van een offerte, het plaatsen van een (online) bestelling.

Bij eventuele wijzigingen in uw gegevens laten wij ons hiervan graag door u op de hoogte stellen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Gebruik van persoonsgegevens

Het gebruik van bedrijfs- en/of persoonsgegevens beperkt zich tot de levering van diensten conform van toepassing zijnde overeenkomst(en). Wij behouden ons het recht u informatie te verschaffen over onze diensten. Indien u dit niet op prijs stelt, laat ons dit dan gerust weten zodat wij dit kunnen respecteren.

Uw informatie en derden

Goedkoopnaarschiphol.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de Nederlandse privacywetgeving te respecteren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens? Neem dan contact met ons op via de op de website vermelde contactgegevens of kijk op www.Goedkoopnaarschiphol.nl
Bent u van mening dat Goedkoopnaarschiphol.nl of een van haar partners of opdrachtgevers/klanten deze Privacy Verklaring niet voldoende respecteert, spreek ons hier dan gerust op aan.

Goedkoopnaarschiphol.NL
Nicolaas Beetsstraat 142 2hg. Amsterdam.
Telefoon: 020-2600810